Dark Mode Off / On

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Eten met ted houdt zich bezig met het bedenken,schrijven en het fotograveren van recepten . Tevens verkoopt Eten met Ted producten.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Eten met Ted, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Eten met Ted en overeenkomsten tussen Eten met Ted en haar opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

3.    Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Eten met Ted en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.    Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Eten met Ted en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.

6.    Het nalaten door Eten met Ted op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van Eten met Ted aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te eisen.

7.    De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen Eten met Ted en de Opdrachtgever wordt afgeweken.

Algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming

en wijzigingen

1.    Alle aanbiedingen door Eten met Ted aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.    Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Eten met Ted en haar opdrachtgever.

Algemene voorwaarden Artikel 3 Prijzen en betaling

1.    Alle door Eten met Ted opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

2.    De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Eten met Ted geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

3.    Door Eten met Ted opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Eten met Ted gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

4.    Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

5.    Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

6.    Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,–.

7.    Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Algemene voorwaarden Artikel 4 Reclamatie

1.    Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens Eten met Ted vervalt.

2.    Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Algemene voorwaarden Artikel 5 Ontbinding en opzegging

1.    Eten met Ted kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a.    de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b.    de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

c.    ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;

d.    de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

e.    de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

2.    Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

3.    Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Eten met Ted bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

4.    Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Eten met Ted zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.